Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zakres

Ten dokument objaśnia zasady gromadzenia i użycia danych osobowych w kontekście platformy edukacyjnej Akademia ACCU-CHEK®, która jest oprogramowaniem sieciowym z funkcjami dostępnymi w trybie online.

Usługi platformy edukacyjnej Akademia ACCU-CHEK są dalej określane zbiorczo jako „system”. Firma Roche Diabetes Care może co pewien czas aktualizować niniejszą politykę prywatności. Firma Roche Diabetes Care poinformuje użytkownika o aktualizacji w formie powiadomienia, komunikatu lub informacyjnego okna podręcznego widocznego w momencie logowania. Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy są dostępne aktualizacje systemu.

Firma Roche Diabetes Care GmbH jest administratorem danych. Używając systemu, wyrażasz zgodę na gromadzenie, używanie, ujawnianie i przechowywanie danych osobowych przez firmę Roche Diabetes Care zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności.

2. Gromadzone informacje

(a) Informacje związane z rejestracją i kontem. Będąc pracownikiem firmy Roche, lekarzem/członkiem wykwalifikowanego personelu medycznego lub instruktorem przygotowującym do opieki nad chorym z cukrzycą, nie możesz uzyskać dostępu do systemu bez podania danych osobowych wymaganych do utworzenia konta użytkownika (np. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). W przypadku zarejestrowania konta w celu korzystania z systemu zgadzasz się na przekazanie firmie Roche swoich danych osobowych, które nie są anonimizowane. Podawanie danych osobowych jest możliwe podczas rejestrowania konta, tworzenia profilu lub innych interakcji z systemem. Dane osobowe zostają powiązane z kontem/profilem podczas rejestrowania konta użytkownika, a tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z systemu. Firma Roche Diabetes Care gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie na żądanie użytkownika i wyłącznie te dane, które zostały podane w procesie rejestracji konta użytkownika systemu.

(b) Rejestracja pacjentów i opiekunów. Będąc pacjentem cierpiącym na cukrzycę lub jego opiekunem, możesz uzyskać dostęp do systemu po wprowadzeniu numeru seryjnego urządzenia Accu-Chek oraz utworzeniu konta z nazwą użytkownika i hasłem. Do utworzenia konta nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych, w związku z czym żadne dane osobowe nie są przekazywane firmie Roche Diabetes Care.

(c) Dane z urządzeń mobilnych.Firma Roche może gromadzić dodatkowe dane w przypadku uzyskania dostępu do systemu za pośrednictwem urządzenia mobilnego (np. informacje dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i identyfikatora aplikacji mobilnej).

(d) Informacje techniczne dotyczące użytkowania.Podczas korzystania z systemu firma Roche gromadzi informacje dotyczące użytkowania w oparciu o różne metody uzyskiwania dostępu do systemu — za pośrednictwem komputera, urządzenia mobilnego lub innego sprzętu — w celu określenia sposobów korzystania z systemu.

(e) Technologia śledzenia. Ta strona internetowa korzysta z plików cookies — tzw. ciasteczek. Ciasteczko to unikatowy plik tekstowy, który może zostać przesłany przez stronę internetową do używanego oprogramowania przeglądarki. Ciasteczka umożliwiają stronie internetowej identyfikowanie przeglądarki internetowej na przykład w celu udostępnienia mechanizmu automatycznego logowania. Firma Roche stosuje ciasteczka w celu gromadzenia informacji dotyczących sesji oraz preferencji użytkownika. Ciasteczka mogą być używane w różnych celach, w tym:

Na potrzeby wymogów operacyjnych.Firma Roche stosuje ciasteczka w celu zachowania informacji dotyczących sesji na czas trwania aktywnej sesji użytkownika. Ciasteczka zawierające informacje o sesji są wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania systemu przez użytkownika oraz rozróżnienia poszczególnych przypadków uzyskiwania dostępu do systemu z poziomu jednej przeglądarki. Uzyskanie zgody użytkownika na stosowanie technologii śledzenia używanych na potrzeby wymogów operacyjnych systemu nie jest wymagane.

Na potrzeby zapewniania funkcjonalności.Firma Roche może stosować ciasteczka w celu dopasowania wybranych przez użytkownika preferencji dotyczących kraju i języka. Uzyskanie zgody użytkownika na stosowanie technologii śledzenia używanych na potrzeby wymogów operacyjnych systemu nie jest wymagane.

Przy logowaniu się do systemu firma Roche gromadzi informacje dotyczące hasła. Podczas niektórych sesji użytkowania systemu firma Roche może stosować narzędzia programowe w celu pomiaru i gromadzenia anonimowych informacji dotyczących sesji, w tym czasów reakcji strony internetowej, błędów pobierania, czasu spędzonego na poszczególnych stronach oraz danych związanych z interakcją na stronie.

Firma Roche gromadzi i stosuje te dane wyłącznie w celach, które uznaje za zgodne z uzasadnionymi interesami firmy z myślą o lepszym zrozumieniu potrzeb związanych z użytkowaniem systemu. Jeśli nie chcesz, aby firma Roche Diabetes Care przesyłała ciasteczka do Twojej przeglądarki, możesz skonfigurować w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania ciasteczek lub powiadamiania użytkownika o próbach przesłania ciasteczka do przeglądarki przez stronę internetową. Odrzucanie ciasteczek może zakłócać użytkowanie systemu.

Funkcje online korzystają z narzędzia Google Analytics — usługi sieciowej dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics używa tzw. ciasteczek, czyli małych plików tekstowych przechowywanych w systemie komputera, które umożliwiają m.in. analizę sposobów korzystania z funkcji online. Co do zasady, informacje generowane przez ciasteczka są przesyłane do serwera na terenie Stanów Zjednoczonych obsługiwanego przez firmę Google i na tym serwerze przechowywane. Firma Google używa tych informacji na zlecenie firmy Roche do oceny sposobów użytkowania funkcji online, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz firmy Roche usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Te raporty i usługi są stosowane do ciągłego doskonalenia możliwości zapewnianych przez funkcje online.

Można wyłączyć przechowywanie ciasteczek, konfigurując odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z pełnego zakresu możliwości zapewnianych przez funkcje online. Aby zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych pozyskiwanych za pomocą ciasteczek i związanych z korzystaniem z funkcji online (w tym adresu IP), użytkownik powinien po prostu pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki firmy Google dostępną po kliknięciu tego łącza: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Podobne wtyczki są dostępne u innych dostawców w zależności od rodzaju używanej przeglądarki.

Uwzględniając wnioski z debaty dotyczącej stosowania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, funkcje online używają narzędzia Google Analytics z zastosowaniem opcji „anonymizeIp()”, dzięki której adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co zapobiega ich powiązaniu z konkretnym użytkownikiem. W związku z powyższym w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego firma Google skraca adresy IP użytkowników, zanim zostaną one przesłane do serwera firmy. Pełne adresy IP są przesyłane do serwera firmy Google na terenie Stanów Zjednoczonych i skracane dopiero na tym serwerze wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Informacja o adresie IP wysyłana z przeglądarki w przypadku korzystania z narzędzia Google Analytics nie jest łączona z żadnymi innymi danymi pozyskiwanymi przez firmę Google.

(f) Obsługa systemu. Firma Roche korzysta z gromadzonych informacji w celu (i) reagowania na żądania użytkownika; (ii) świadczenia usług w ramach obsługi klienta (np. do rozwiązywania sporów, usuwania problemów z kontem/profilem lub systemem); (iii) udzielania użytkownikowi informacji dotyczących aktywności na koncie.

(g) Analiza i gromadzenie informacji innych niż osobowe.Firma Roche korzysta z informacji zbiorczych dotyczących użytkowników oraz informacji innych niż osobowe w celu analizy działania systemu i zachowań użytkowników oraz tworzenia raportów zbiorczych. Firma Roche Diabetes Care może na przykład usunąć z danych użytkownika informacje umożliwiające identyfikację i użyć takich danych do tworzenia anonimowych, zbiorczych informacji statystycznych ułatwiających firmie Roche Diabetes Care oraz podmiotom powiązanym doskonalenie ich produktów i usług.

(h) Dane z urządzeń mobilnych.W przypadku uzyskania dostępu do systemu za pośrednictwem urządzenia mobilnego firma Roche może używać zgromadzonych danych do dowolnego celu określonego w niniejszej polityce prywatności. Informacje te są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane i przydatne na potrzeby działań firmy, a także mogą one zostać usunięte na żądanie użytkownika.

(i) Prawa własności do danych osobowych.Użytkownik zawsze pozostaje właścicielem danych osobowych występujących w kontekście systemu i decyduje o nich — patrz punkt 5 poniżej.

(j) Ograniczenie użycia. Firma Roche Diabetes Care używa danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu świadczenia usług określonych w warunkach użytkowania platformy edukacyjnej Akademia ACCU-CHEK. Dane te mogą zostać zastosowane do innych celów wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody użytkownika.

3. Oświadczenie dotyczące ujawniania danych

Informacje gromadzone w systemie mogą zostać udostępnione:

(a) Podmiotom należącym do korporacji Roche Diabetes Care.Gromadzone informacje dotyczące użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom należącym do korporacji Roche Diabetes Care oraz ich partnerom i spółkom zależnym, jak również zewnętrznym dostawcom, chociaż wyłącznie w stopniu wymaganym do świadczenia usług lub po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

 (b) Organom prawa i organom ścigania.Dane są udostępniane organom ścigania, agencjom rządowym oraz upoważnionym podmiotom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowane żądanie udostępnienia danych związane z postępowaniem karnym lub domniemanymi nielegalnymi działaniami, a także każdym innym działaniem, które może narażać firmę Roche Diabetes Care, jej pracowników lub użytkownika na odpowiedzialność prawną. W takich przypadkach ujawniane są wyłącznie te informacje, które są wymagane w związku z toczącym się postępowaniem lub zapytaniem, na przykład imię i nazwisko użytkownika, a także wszelkie inne informacje uznane za powiązane z tym postępowaniem.

(c) Zmiana administratora danych — nowy właściciel firmy. Dane są udostępniane innym podmiotom gospodarczym w przypadku planowanej fuzji spółek lub przejęcia przez inną firmę. W przypadku takiego połączenia firma Roche dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby nowo połączona firma przestrzegała niniejszej polityki prywatności w odniesieniu do danych osobowych użytkowników. W przypadku planowanego użycia danych osobowych w celach niezgodnych z niniejszą polityką użytkownik przed tym faktem otrzyma powiadomienie.

4. Komunikacja

Będąc pracownikiem firmy Roche, lekarzem prowadzącym/członkiem wykwalifikowanego personelu medycznego lub instruktorem przygotowującym do opieki nad chorym z cukrzycą, nie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z informacjami administracyjnymi o istotnym znaczeniu dla działania systemu, bezpieczeństwa użytkownika czy poufności danych.

5. Uzyskiwanie dostępu do danych oraz ich poprawianie, usuwanie i blokowanie

Podczas korzystania z funkcji online systemu są widoczne wszystkie dane osobowe użytkownika przechowywane przez firmę Roche Diabetes Care, o ile nie ustalono inaczej z firmą Roche Diabetes Care. Firma Roche Diabetes Care przechowuje i przetwarza dane osobowe w celach ograniczonych do wymogów świadczenia usług online systemu, zgodnych z warunkami, na które użytkownik wyraził zgodę podczas rejestracji. Dane osobowe można usunąć w dowolnym momencie, usuwając swoje konto.

W przypadku trudności z identyfikacją danych osobowych lub ze zrozumieniem celów, w jakich są one przetwarzane przez firmę Roche Diabetes Care, zasad uzyskiwania dostępu do tych danych przez podmioty trzecie lub ich usuwania użytkownik może zwrócić się z prośbą o dostarczenie stosownych informacji do firmy Roche Diabetes Care. W tym celu należy skontaktować się z firmą Roche Diabetes Care, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Firma Roche Diabetes Care usunie Twoje dane osobowe, gdy ich przechowywanie przestanie być wymagane do wymienionych powyżej celów. W przypadku zaistnienia potrzeby przechowywania danych osobowych ze względów fiskalnych lub prawnych dane te zostaną zablokowane i nie będą mogły być już więcej używane do żadnych celów.

6. Zabezpieczenia

Firma Roche Diabetes Care przetwarza Twoje dane osobowe w certyfikowanych według normy ISO 27001 centrach danych na terenie Niemiec oraz chroni te dane przed nieupoważnionym dostępem. Mogą one być analizowane przez pracowników firmy Roche Diabetes Care za Twoją zgodą, jak określono w niniejszej polityce prywatności. Firma Roche stosuje odpowiednie techniczne, fizyczne i administracyjne metody zabezpieczeń w celu ochrony Twoich danych osobowych, m.in przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją, a także przed nieuprawnionym dostępem do tych danych. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, że dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że hasło jest przechowywane w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający uzyskanie do niego dostępu innych osób.

7. Ochrona prywatności dzieci

System jest przeznaczony do stosowania przez osoby spełniające minimalne kryterium wiekowe uzależnione od przepisów prawa i regulacji obowiązujących w danym kraju (np. w Stanach Zjednoczonych ze strony internetowej nie mogą korzystać dzieci poniżej 13. roku życia).

8. Dane kontaktowe

Firma Roche Diabetes Care GmbH jest administratorem danych. Wszystkie stosowne dane kontaktowe można znaleźć poniżej oraz w stopce na stronie internetowej(http://www.roche.de/service/impressum.htm).

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
 68305 Mannheim, Niemcy
Tel.: +49 (0) 621 / 759- 0
www.accu-chek.com
Adres e-mail: [email protected]
Siedziba: Mannheim
Sąd rejonowy: AG Mannheim HRB 720251
Prezes zarządu: Michael Wöhler
Prezes rady nadzorczej: Dr Severin Schwan
Organ regulacyjny: Prezydium Okręgu Karlsruhe
Nr rejestracyjny VAT (ID): DE 297138554

 

This content is not available on the smartphone. Please use a desktop or tablet PC to view all contents.