Oświadczenie prawne

Warunki użytkowania platformy edukacyjnej Akademia ACCU-CHEK®

Platforma edukacyjna Akademia ACCU-CHEK („system”) jest sieciowym oprogramowaniem z funkcjami dostępnymi w trybie online („funkcje online”), z których korzystasz na własny użytek lub w imieniu podmiotu trzeciego („użytkownik”). Użytkownik oświadcza, że zawiera wiążącą prawnie umowę z firmą Roche Diabetes Care GmbH — kliknij tutaj, aby uzyskać informacje szczegółowe na temat rejestracji — („Roche”) dotyczącą korzystania z systemu, zgodną z poniżej wymienionymi warunkami użytkowania i licencją („warunki użytkowania”). System nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby nieletnie bez uzyskania uprzedniej zgody opiekuna prawnego.

1 ZAKRES WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

1.1 Zakres warunków użytkowania dotyczy funkcji online systemu. Funkcje online obejmują system w formie strony internetowej działającej w oparciu o serwer, do której użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Internetu.

1.2 Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania funkcji online wyłącznie w celach uzyskiwania informacji i odbywania szkolenia oraz do zarządzania informacjami (np. materiałami szkoleniowymi) i ich przechowywania w stopniu wymaganym do zastosowania i przechowywania w ramach funkcji online („cel stosowania”).

1.3 Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z firmą Roche oraz udzielania wszelkiej uzasadnionej pomocy wymaganej przez firmę Roche w ramach zapobiegania wszelkim przypadkom użycia lub uzyskania dostępu do systemu w sposób niezgodny z warunkami użytkowania lub obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wykrywania takich sytuacji.

2 FUNKCJE ONLINE

2.1 W celu używania funkcji online od użytkownika wymaga się korzystania z usług zewnętrznego dostawcy Internetu.

2.2 Firma Roche udziela użytkownikowi ograniczonych uprawnień do korzystania z funkcji online oraz zgadza się na świadczenie użytkownikowi usług hostingu danych w ograniczonym zakresie bez naliczania dodatkowych opłat, lecz z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania warunków użytkowania. Firma Roche zastrzega sobie prawo do wyłączenia funkcji online w dowolnym czasie.

3 OGRANICZENIE GWARANCJI DOTYCZĄCEJ FUNKCJI ONLINE

3.1 Firma Roche nie ma obowiązku rozwiązywania problemów z systemem ani z funkcjami online.

3.2 Treści dostępne w systemie służą wyłącznie jako wskazówki ułatwiające użytkownikowi opracowanie kompleksowego podręcznika określającego zasady, procesy i procedury. System ten stanowi opcjonalne narzędzie pomocnicze.

3.3 Firma Roche nie oświadcza ani nie gwarantuje, że przez zastosowanie informacji zawartych w systemie użytkownik zapewni zgodność z wszystkimi stosownymi przepisami lub regulacjami, a sam system nie służy do celów zapewniania takiej zgodności.

4 OCHRONA DANYCH I FUNKCJE ONLINE

4.1 Po utworzeniu konta online potrzebnego do korzystania z funkcji online niektóre dane, potencjalnie również dane osobowe, wprowadzone przez użytkownika podczas tworzenia konta zostaną wysłane drogą internetową do firmy Roche, gdzie będą przechowywane.

4.2 Po utworzeniu konta online potrzebnego do korzystania z funkcji online użytkownik tworzy hasło. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności utworzonego hasła oraz podczas wszystkich czynności odbywających się po podaniu hasła użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić hasło użytkownika, korzystając z odpowiedniej funkcji online.

5 PRAWA WŁASNOŚCI

5.1 Wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym m.in. prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa do własności intelektualnej, w obrębie systemu oraz w odniesieniu do systemu, są własnością firmy Roche i jej licencjodawców. Firma Roche zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane w tym dokumencie, a prawa użytkownika do korzystania z systemu są ograniczone zgodnie z warunkami użytkowania. Użytkownikowi nie wolno usuwać żadnych informacji związanych z identyfikacją produktu, znakami towarowymi, prawami autorskimi, poufnością danych ani też informacji zastrzeżonych czy innych uwag, które dotyczą systemu lub są widoczne wewnątrz systemu.

5.2 Użytkownikowi nie wolno: (i) uzyskiwać dostępu do systemu ani korzystać z niego w sposób niezgodny z celem stosowania; (ii) modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, poddawać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji ani też w żaden inny sposób próbować zrekonstruować czy odszyfrować kody źródłowe bądź algorytmy systemu z wyjątkiem czynności technicznych wymaganych w ramach przestrzegania celu stosowania po uprzedniej konsultacji z firmą Roche oraz sytuacjach, w których jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Niezależnie od przyczyny roszczeń odpowiedzialność firmy Roche jest ograniczona do szkód powstałych z winy firmy Roche, jej pracowników lub podwykonawców wskutek umyślnego działania, rażącego zaniedbania lub, w przypadku naruszenia podstawowego obowiązku, zwykłego zaniedbania. Obowiązki są uznawane za podstawowe, jeśli są wymagane w celu zapewnienia odpowiedniej zgodności z warunkami użytkowania, w związku z czym użytkownik może zawsze oczekiwać ich należytego dopełniania.

6.2 Jeśli firma Roche zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie zgodnie z punktem 6.1, odpowiedzialność firmy Roche będzie ograniczona do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia w momencie wyrażenia zgody na warunki użytkowania lub najpóźniej w momencie niedopełnienia obowiązku.

6.3 Odpowiedzialność firmy Roche za szkody powstałe wskutek naruszenia warunków gwarancji indywidualnej („gwarancja”) lub szkód podlegających kompensacji według ustawy dotyczącej odpowiedzialności za produkt, jak również za szkody powstałe na skutek utraty życia, urazu lub uszczerbku na zdrowiu pozostaje bez zmian. Aby uniknąć wątpliwości, firma Roche udziela takich gwarancji indywidualnych wyłącznie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez prezesów zarządu firmy.

7 ROZWIĄZANIE UMOWY

7.1 Firma Roche może w dowolnym momencie rozwiązać umowę zgodną z warunkami użytkowania przez zakończenie świadczenia usług związanych z systemem lub funkcjami online. Użytkownik może rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie przez zamknięcie konta po zalogowaniu się do systemu.

7.2 Po rozwiązaniu umowy firma Roche usunie, zablokuje lub nieodwracalnie zanonimizuje dane użytkownika zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi. W każdym przypadku użytkownik utraci możliwość uzyskania dostępu do tych danych.

8 INNE

8.1 Firma Roche zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie.

8.2 Jeśli którekolwiek postanowienie określone w warunkach użytkowania stanie się nieaktualne lub niewykonalne w związku z wszelkimi odnośnymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia obowiązują bez zmian. W przypadku wykrycia nieprawidłowości postanowienie uznane za niewykonalne lub zawierające lukę prawną zostanie zastąpione wykonalnym oraz wolnym od luk prawnych postanowieniem, na które obie strony wyrażą zgodę.

8.3 Warunki użytkowania są ustalane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w Niemczech; wyklucza się możliwość stosowania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów i Usług. 

This content is not available on the smartphone. Please use a desktop or tablet PC to view all contents.