Juridische verklaring

Gebruiksvoorwaarden voor ACCU-CHEK® Academy

ACCU-CHEK Academy (het “Systeem”) is een webgebaseerde softwareservice met online functies (de “online functionaliteit”). U of de instelling uit naam waarvan u het systeem gebruikt (de “gebruiker”) verklaart hierbij dat u wettelijk bent gebonden aan Roche Diabetes Care GmbH, [klik hier voor meer informatie over registratie] (“Roche”) en het systeem moet gebruiken conform de volgende algemene voorwaarden en licentie (de “Gebruiksvoorwaarden”). Het systeem is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen zonder goedkeuring van hun wettelijke verzorger.

1. WERKINGSSFEER VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 De werkingssfeer van de gebruiksvoorwaarden betreft het Systeem en de online functionaliteit. De online functionaliteit omvat een op een website gebaseerd, door een server gehost systeem dat voor de gebruiker via internet toegankelijk is.

1.2 De gebruiker mag de online functionaliteit uitsluitend voor informatie- en opleidingsdoeleinden gebruiken en om informatie (bijv. opleidingsmateriaal) te beheren en op te slaan in de mate dat dit noodzakelijk is voor gebruik en opslag binnen de online functionaliteit (het “Gebruiksdoel”).

1.3 De gebruiker zal samenwerken met Roche en zal alle redelijke door Roche gevraagde ondersteuning geven, om Roche te helpen gebruik van of toegang tot het Systeem dat/die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of in strijd met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te voorkomen en te identificeren.

2. DE ONLINE FUNCTIONALITEIT

2.1 De gebruiker zal diensten moeten gebruiken van een externe internetleverancier om de online functionaliteit te kunnen gebruiken.

2.2 Roche verleent de gebruiker een beperkt recht om de online functionaliteit te gebruiken en stemt ermee in om beperkte datahostingdiensten te leveren aan de gebruiker, zonder extra kosten, maar in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Roche behoudt zich het recht voor om de online functionaliteit op ieder moment te kunnen beëindigen.

3. BEPERKING VAN DE GARANTIE VOOR DE ONLINE FUNCTIONALITEIT

3.1 Roche is niet verplicht om eventuele storingen van het Systeem of de online functionaliteit te verhelpen.

3.2 De inhoud van het Systeem is uitsluitend bedoeld als gids om de gebruiker te helpen bij het ontwikkelen van een complete handleiding met richtlijnen, processen en procedures. Het is een optioneel hulpmiddel.

3.3 Roche doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie dat de gebruiker, door gebruik van de informatie in het systeem, zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het Systeem is evenmin bedoeld om te worden gebruikt ter controle van de naleving.

4. GEGEVENSBESCHERMING EN DE ONLINE FUNCTIONALITEIT

4.1 Door een online account aan te maken voor de online functionaliteit, worden bepaalde gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, die de gebruiker tijdens het aanmaken van de account heeft ingevoerd, via het internet verzonden en opgeslagen door Roche.

4.2 Als de gebruiker een online account voor de online functionaliteit aanmaakt, zal de gebruiker ook een wachtwoord aanmaken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van de gebruiker en voor alle activiteiten die onder het wachtwoord van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker kan het wachtwoord van de gebruiker op elke moment wijzigen met de passende online functionaliteit.

5. EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, de handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten in en op het Systeem zijn eigendom van Roche en zijn licentiehouders. Roche behoudt alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend en de rechten van de gebruiker op het gebruik van het Systeem zijn beperkt tot de gebruiksvoorwaarden. De gebruiker mag geen enkele productidentificatie, handelsmerk, auteursrecht, geheimhoudingsverklaring, eigendomsverklaring of andere verklaringen die op of in het Systeem zijn aangebracht, verwijderen.

5.2 Het is de gebruiker niet toegestaan: (i) het Systeem te betreden of te gebruiken buiten het gebruiksdoel, en/of (ii) een broncode of algoritmen van het Systeem te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren, te demonteren of anderszins te reconstrueren of bloot te leggen behoudens technische noodzaak om het gebruiksdoel te verzekeren na raadpleging van Roche of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Ongeacht de aanleiding van de rechtsvordering, is de aansprakelijkheid van Roche beperkt tot schade die is veroorzaakt door Roche, medewerkers of toeleveranciers van Roche als gevolg van opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid of, in geval van verzuim van een essentiële plicht, eenvoudige nalatigheid. Plichten worden als essentieel beschouwd als ze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de gebruiksvoorwaarden zodat de gebruiker normaal gesproken een goede naleving kan verwachten.

6.2 Als Roche aansprakelijk wordt gehouden voor eenvoudige nalatigheid krachtens clausule 6.1, is de aansprakelijkheid van Roche beperkt tot de typische schade die redelijkerwijs verwacht kon worden op het moment dat de gebruiksvoorwaarden werden overeengekomen, ten laatste op het moment van het verzuim van een plicht.

6.3 De aansprakelijkheid van Roche voor eventuele schade die is veroorzaakt door schending van een specifieke waarborg (garantie) of voor schade die gecompenseerd moet worden krachtens de Duitse Wet Productaansprakelijkheid (Producthaftungsgesetz) en voor schade als gevolg van overlijden, letsel of schade aan de gezondheid blijft onveranderd. Voor alle duidelijkheid geeft Roche dergelijke garanties alleen schriftelijk af waarbij de algemeen directeuren ondertekenen.

7. ONTBINDING

7.1 Roche kan de gebruiksvoorwaarden op ieder moment ontbinden door te stoppen met het aanbieden van het Systeem of de online functionaliteit. De gebruiker kan deze overeenkomst op ieder moment ontbinden door eenvoudigweg zijn/haar account te verwijderen wanneer hij/zij is ingelogd.

7.2 Na ontbinding zal Roche de gegevens van de gebruiker verwijderen, blokkeren of op onomkeerbare wijze de-identificeren, zoals verplicht gesteld door toepasselijke wet- en regelgeving. Hoe het ook zij, de gebruiker zal niet langer toegang tot deze gegevens hebben.

8. OVERIGE

8.1 Roche behoudt zich het recht voor om het systeem te wijzigen.

8.2 Als een bepaling van de gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan blijven de resterende bepalingen onverminderd van kracht. Bepalingen die niet afdwingbaar zijn of een lacune bevatten, zullen worden vervangen door een afdwingbare en lacunevrije bepaling zoals de partijen redelijkerwijs zouden zijn overeengekomen als ze zich van de tekortkoming bewust waren geweest.

8.3 Op de gebruiksvoorwaarden is het Duits recht van toepassing; de toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken wordt uitgesloten. 

Deze inhoud is niet beschikbaar op de smartphone. Gebruik een desktop of tablet PC om alle inhoud weer te geven.